محصولات ما

سیب ما پاسخی است به نیازهای بانک های بزرگ آینده نگر کشور

BANCO DB2

BANCO DB2

بر اساس معماری سرویس گرا SOA

BANCO 1414

BANCO 1414

مناسب برای بانک های دارای زیر ساخت مبتنی بر پردازنده های بزرگ شرکت IBM

GL

GL

سامانه دفتر کل (General Ledger)

 • مشخصات و توانایی های بنکو

  • معماری سرویس گرا SOA
  • مناسب برای بانک های دارای زیر ساخت مبتنی بر پردازنده های بزرگ IBM
  • طراحی بر اساس چهارچوب های کسب و کار بنکو
  • استفاده از بانک های اطلاعاتی DB2 و نرم افزار Websphere تحت سیستم عامل ZOS

  Contact us

 • مشخصات و توانایی های بنکو

  • معماری سرویس گرا SOA
  • مناسب برای بانک های دارای زیر ساخت مبتنی بر پردازنده های بزرگ IBM
  • طراحی بر اساس چهارچوب های کسب و کار بنکو
  • استفاده از بانک های اطلاعاتی DB2 و نرم افزار Websphere تحت سیستم عامل ZOS

  Contact us

 • مشخصات و توانایی های بنکو

  • معماری سرویس گرا SOA
  • مناسب برای بانک های دارای زیر ساخت مبتنی بر پردازنده های بزرگ IBM
  • طراحی بر اساس چهارچوب های کسب و کار بنکو
  • استفاده از بانک های اطلاعاتی DB2 و نرم افزار Websphere تحت سیستم عامل ZOS

  Contact us