درباره سامانه های یکپارچه بزرگ فردا

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و مأموریت

چشم انداز
  • انتخاب اول بانک ها و موسسات مالی مقیاس بزرگ در زمینه ارائه راهکارهای بانکداری نوین.


مأموریت
  • ارتقاء کیفیت و قابلیت های خدمات نوین بانکداری مقیاس بزرگ کشور از طریق ارائه سامانه های یکپارچه بانکی، جامع، محصول گرا و مقیاس پذیرمبتنی بر بانکداری باز با قابلیت بومی سازی و پردازنده های بزرگ و با بهره مندی از نیروی انسانی توانمند و نوآور.


ارزش های بنیادین 
  • آینده نگری

  • نوآوری

  • دگرگونی

  • دانش محوری